– om foreningen

Munkholmens venner ble stiftet 7. februar 1967. Formålet var å arbeide for å bevare Munkholmen som bade- og friluftssted for byens befolkning, samt verne om holmens historiske verdier.

Forløper til foreningen var Trondheim og Omland Friluftsråd som ble stiftet i 1937. Friluftsrådet tok opp en rekke saker vedrørende Munkholmen, bl.a. publikums adgang til holmen. I brev av 7. mai 1956 ga Luftvernartellierigruppe Trøndelag adgang for publikum til Munkholmen.

Friluftsrådet arbeidet videre med å gjøre Munkholmen til et attraktivt utfartssted med restaurantdrift, toaletter i kasamattene og båttransport. Spørsmålet om kraft- og telefonkabel ble tatt opp i 1959. Friluftsrådet sto for administrasjon av Munkholmen som badeplass og friluftsområde til Trondheim overtok denne oppgaven i 1983 og Trondheimsregionensn Friluftsråd fikk ansvaret for å påse at driften fremmer friluftsliv.

Ved stiftelsen av Munkholmens venner ble det besluttet at foreningens viktigste oppgave skulle være å skaffe elektrisk strøm og ferskt vann til Munkholmen. I 1968 ble elektrisk kabel lagt og strøm fra land var et fatum. I 1969 ble vannledning lagt fra Korsvika. Tidsmessige toaletter ble tatt i bruk sommeren 1970.

Venneforeningen hadde i 1970 over 200 medlemmer. Ettersom hovedoppgavene, kraft og vann, var løst ble aktiviteten noe nedtrappet. I 1989 ble det nytt liv i Munkholmens venner, og siden det har foreningen arbeidet med flere saker: nytt publikumstoalett, restaurering av bygninger, oppsetting av en kanon og formidlingsplan.

Munkholmens venner arbeider for å fremme de historiske og kulturelle verdier på Munkholmen og gjøre stedet kjent og tilgjengelig for publikum. Dette skjer i nært samarbeid med Munkholmenbåtene og restauratøren på Munkholmen Nova Hotell Kurs og konferanse, Statsbygg og Trondheim kommune.

Foreningen fremste oppgave er nå å få realisert formidlingsplanen.

VEDTEKTER FOR MUNKHOLMENS VENNER

Revidert ved årsmøtevedtak 30.5.2005.

§ 1 FORMÅL
Foreningen arbeider for å fremme de historiske og kulturelle verdier på Munkholmen og gjøre stedet kjent og tilgjengelig for publikum.

§ 2 MEDLEMSKAP
Alle kan bli personlig medlem ved å betale den årlige medlemskontingent. Firma- / forenings-medlemskap kan tegnes.
Medlem som ved spesiell innsats har arbeidet for foreningens formål, kan utnevnes som æres-medlem.

§ 3A ÅRSMØTE
Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mai, med følgende dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling
2. Årmelding
3. Regnskap
4. Innkomne forslag
5. Valg
6. Kontingent
Innkalling med sakspapirer må utsendes senest 14 dager før årsmøtet. Eventuelle forslag må være innsendt en uke før årsmøtet holdes.

§ 3B STYRET
Styret skal bestå av 6 medlemmer, leder, nestleder, sekretær, kasserer, 2 styremedlemmer og 1 vararepresentant.
To av medlemmene i styret representerer henholdsvis Munkholmbåtene og restauratør, og er ikke på valg. Styret konstituerer seg selv.

§ 3C VALG
Valg gjelder for 2 år.

§ 3D ÅRSMØTET
Årsmøtet velger en revisor og en valgkomité på 2 medlemmer. Valgene gjelder for 1 år.

§ 4 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte. For øvrig påligger det styret å følge opp foreningens formål og i den forbindelse arrangere møter og aktiviteter.

§ 5 OPPLØSNING
Oppløsning av foreningen må vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Foreningens midler overføres til et fond i Trondheim kommune som øremerkes Munkholmen.

Bli medlem

Alle kan bli personlig medlem ved å betale den årlige medlemskontingent. Livsvarig medlemskap, og bedrift-/Foreningsmedlemskap kan tegnes.

Medlemskontingenten er for tiden:
Kr 100,- for personlige medlemmer.
Kr 800,- for bedriftsmedlemskap.

Som medlem og venn av Munkholmen bidrar du i arbeider for å fremme de historiske og kulturelle verdier på Munkholmen og gjøre stedet kjent og tilgjengelig for publikum.
Du kan være med på foreningen årsmøte som holdes på Munkholmen med historiske innslag.
Ved framvisning av medlemskortet får du 10 % på din billett på Munkholmenbåten og 10 % i restauranten på Munkholmen.
Du blir også invitert til å være med på den årlige vårdugnaden i begynnelsen av mai på Munkholmen. Den gjennomføres i samarbeid med Trondheim bydrift, Idrett, park og skog og Trondheimsregionens Friluftsråd og Lions Club.

Du kan melde deg inn i Munkholmens venner ved å sende e-post til:
anna@nova-trondheim.no

Styret

Styrets sammensetning 2015

  • Øivind Lunde, leder (2015-17)
  • Jill Løhre, nestleder (2014-16)
  • Terje Bratberg (2015-17)
  • Birgitta S. Gran (2014-16)
  • Roy Åge Håpnes, sekretær (2014-16)
  • Anna Bergman, Nova Hotell Kurs og konferanse, kasserer
  • Herman Valsø, Tripps Båtservice